Gratis geschenk bij een bestelling vanaf € 95,00 (excl.btw) . ×

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Flash World Kappersgroothandel, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden; Koper: de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf; Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken. 

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en eventuele vervoers-, verpakkings en transactiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

6. Levertijden in offertes van de gebruiker zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

7. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

8. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 3. Uitvoering en wijziging overeenkomst

1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te beëindigen.

3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. Koper vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

Artikel 4. Verzending

1. Levering geschiedt af winkel/magazijn van gebruiker.

2. De door de koper gedane bestellingen worden verzonden, zodra de volledige betaling op rekening van gebruiker is bijgeschreven.

3. De verzending is altijd op risico van de koper, tenzij hier anders overeengekomen is door bijvoorbeeld een verzekerde verzending. Beschadigingen aan de bestelde artikelen die tijdens de verzending zijn ontstaan zijn voor risico van de koper.

4. Gebruiker is niet aansprakelijk te stellen voor zoekgeraakte bestellingen bij of door de vervoerder. Indien de vervoerder besluit een pakket/levering af te geven op een ander adres dan opgegeven bij afwezigheid of bij geen gehoor, valt dit tevens onder de verantwoording van de vervoerder dan wel de koper. Tevens zijn wij niet aansprakelijk te stellen voor het foutief opgeven van een adres of bezorging gegevens door de koper. Op het moment van verzenden zijn de artikelen geheel uw eigendom.

5.  Alleen bij verlies gedurende een aangetekende zending van Post.nl kan de koper een claim indienen bij Post.nl. Voor meer informatie over het indienen van een claim bij Post.nl, kijk op www.postnl.nl. Deze informatie wordt uitsluitend ter informatie aangeboden.

6. Als koper een zending via aangetekende post van Post.nl wilt laten versturen, komen de kosten hiervan geheel voor rekening van de koper.

7. Wanneer een bestelling wordt geweigerd, naar een foutief adres is verzonden, of drie maal is aangeboden door de vervoerder en daarna niet opgehaald wordt bij het postkantoor/depot, zal deze retour worden gezonden naar gebruiker. De bestelling kan hierna nogmaals worden verzonden, hiervoor zal gebruiker opnieuw verzendkosten in rekening brengen.

8. Indien de zaken worden bezorgd is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd. Indien gebruiker gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.

9. Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, en verzend- en eventuele vervoers-, verpakkings- en transactiekosten afzonderlijk aan koper in rekening te brengen, hierover zal voorafgaand schriftelijke goedkeuring aan koper worden gevraagd. Als goedkeuring is ontvangen, en deze kosten zijn bijgeschreven op rekening van gebruiker, zal de deellevering aan koper worden verzonden.

10. Bestellingen worden door gebruiker uiterlijk binnen 2 tot 3 werkdagen verzonden, mits de artikelen voorradig zijn, is dit niet het geval, of mocht de bestelling om welke reden dan ook een vertraging oplopen dan zal gebruiker de koper hiervan tijdig op de hoogte brengen.

11. Indien gebruiker een gedane bestelling van de koper binnen 30 dagen niet kan leveren, kan de koper zonder opgaaf van reden de bestelling schriftelijk annuleren waarna gebruiker het volledige aankoopbedrag zal crediteren en terugstorten op rekening van de koper. 

Artikel 5. Betaling

1. Enkel volledig betaalde bestellingen door koper aan gebruiker worden verzonden. Koper dient het totaalbedrag van de bestelde artikelen binnen 48 uur op rekening aan gebruiker te voldoen.

2. Gedane bestellingen door koper blijven gereserveerd staan bij gebruiker gedurende 72 uur. Indien na deze reservering van 72 uur nog geen volledige betaling heeft plaatsgevonden door koper, en het bedrag van de bestelling niet is bijgeschreven op rekening van de gebruiker vervalt de bestelling, en kunnen de artikelen worden verkocht aan een andere koper.

3. Het storneren van Paypal betalingen brengt kosten met zich mee. Als gebruiker onterechte betalingen ontvangt via Paypal zullen de kosten voor het storneren bij koper in rekening worden gebracht. Het bedrag vermindert met deze kosten zal gebruiker dan retour boeken op rekening van koper.

4. Met het plaatsen van een bestelling door de koper, verklaart koper akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden van gebruiker, en plaatst koper hiermee zijn digitale handtekening. 

Artikel 6. Garantie / Ruilen en Retourneren

1. Op alle elektrische apparaten zit een garantietermijn van 1 jaar, volgens de voorwaarden die de fabrikant hanteert. Mocht er binnen deze garantietermijn toch een elektrisch apparaat kapot gaan, kan de koper contact opnemen met gebruiker, zodat gebruiker samen met de koper kan zorgen voor een passende oplossing. 

2. Mochten artikelen niet voldoen aan de gestelde kwaliteit, (al dan niet ter beoordeling van de koper) of eventuele materiaal- en fabricagefouten bevatten na ontvangst van de bestelling, binnen 24 uur schriftelijk aan gebruiker te melden. Ook indien de levering incompleet is, dient de koper dit binnen 24 uur aan gebruiker te melden.

3. De garantieverplichting vervalt, indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de koper, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien zonder onze toestemming wijzigingen in de door gebruiker geleverde goederen zijn aangebracht. Als koper het apparaat zelf open maakt vervalt ook de garantie. Indien er geen garantiebewijs aanwezig is of bijgesloten, geldt de factuur als garantiebewijs.

4. De verzendkosten die gemaakt worden binnen de garantietermijn, heen naar gebruiker en terug naar koper zijn voor rekening van de koper. De verzendkosten naar de fabrikant zijn voor rekening van de gebruiker.

5. Alle elektrische apparaten zoals tondeuses, trimmers, neustrimmers, föhns, elektrische krulborstels, krultangen, krulsets, wafelijzers, stijltangen, droogkappen, UV en LED lampen en alle soorten hairextensions, haarstukken, haaraccessoires en oorbellen kunnen door de koper niet geruild of geretourneerd worden, uit hygiënische overwegingen vastgesteld door gebruiker. Kappersscharen vallen buiten de garantie en kunnen niet geruild of geretourneerd worden. Scheerkoppen en accu's vallen buiten de garantie. 

6. Retourgestuurde artikelen dienen door de koper in originele en onbeschadigde verpakking te zijn verpakt, de producten mogen niet gebruikt of geopend zijn en dienen in absolute nieuwsstaat te verkeren bij retournering. Dit zal beoordeeld worden door de gebruiker bij ontvangst van de geretourneerde bestelling. Eventuele zegels mogen niet verbroken of beschadigd zijn.

7. Speciale aanbiedingsproducten of artikelen waarbij duidelijk door gebruiker staat vermeld dat deze niet retour worden genomen, zijn uitgesloten van het retourrecht.

8. Indien koper niet volledig tevreden is over de bestelling, kan koper binnen 14 dagen de artikelen waarover geen tevredenheid is retourneren aan de gebruiker, mits het voldoet aan alle eisen bepaald in artikel 6.4 en 6.5. Afgeprijsde artikelen kunnen niet geruild of geretourneerd worden. Neem altijd eerst contact met ons op om een retourzending aan te melden, heeft u van ons antwoord ontvangen dan pas kunt u retourneren.

9. Alle bestellingen die gedaan zijn door de koper met de keuze om deze af te komen halen in de groothandel van gebruiker, kan koper binnen 14 dagen na besteldatum ruilen. Bestellingen die 14 dagen of langer na de besteldatum in de groothandel worden afgehaald, kunnen niet meer geruild worden.

10. Bij een retour/ruilzending zijn de verzendkosten voor rekening van gebruiker. Retourzendingen dienen altijd voldoende gefrankeerd, en met bijgesloten factuur aan gebruiker te worden verstuurd. Alle eventuele extra kosten gedaan door gebruiker voor het aannemen van de retour levering van koper, worden aan koper in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag van de retourzending.

11. Alle aan koper te crediteren bedragen zullen door gebruiker zo spoedig mogelijk doch binnen 14 dagen aan koper worden overgemaakt, mits de door gebruiker gestelde voorwaarden in acht zijn genomen.

Artikel 7. Overmacht, Opschorting en Aansprakelijkheid

1. De in artikel 4 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de gebruiker door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

2. Van overmacht aan de zijde van de gebruiker is sprake, indien de gebruiker na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen tengevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de gebruiker als bij derden, van wie de gebruiker de benodigde materialen, artikelen en producten geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de gebruiker ontstaan.

3. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering onredelijk lang vertraagd word, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde betaling te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder de verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de gebruiker terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

4. Ingeval van tijdelijke overmacht zal de koper zich verstaan met de gebruiker over de wijze waarop de bestaande overeenkomst, na opheffing van de overmachtsituatie, nagekomen zal worden, al dan niet in gewijzigde vorm. 

5. Indien partij die dit betrof, tengevolge van de tijdelijke overmachtsituatie een voordeel heeft genoten, is de vordering van schadevergoeding uitgesloten. 

6. Ingeval van blijvende overmacht zal de overeenkomst geacht worden ontbonden te zijn. In deze situatie zullen partijen zich met elkaar verstaan over de gevolgen van de ontbinding, inclusief een eventuele aanspraak op schadevergoeding. 

7. De gebruiker is niet aansprakelijk voor kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade veroorzaakt door haar geleverde goederen, dan wel uitgevoerde werkzaamheden behoudens haar wettelijke (product) aansprakelijkheid. 

8. De gebruiker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, veroorzaakt door haar werknemers, noch door haar ingeschakelde derden voor zover bij het veroorzaken van die schade geen sprake was van opzet of grove schuld van de gebruiker, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden.

9. De koper is gehouden de gebruiker ten allen tijden te vrijwaren, resp. schadeloos te stellen, ter zake van alle aanspraken van derden ter vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de gebruiker in de bepalingen van deze algemene voorwaarden is uitgesloten.

Artikel 8. Privacy

1. Flash World Kappersgroothandel zal alle gegevens van de koper enkel en uitsluitend gebruiken om bestellingen zo goed mogelijk uit te voeren en de koper op de hoogte te houden van nieuwe aanbiedingen, artikelen en producten of interessant nieuws, indien koper zich voor de nieuwsbrief heeft aangemeld. Adres en bestelgegevens zullen nooit zonder toestemming van koper beschikbaar worden gesteld aan derden dan Flash World Kappersgroothandel. 

Artikel 9. Webwinkel

1. Aan alle teksten, foto’s, afbeeldingen, productbeschrijvingen, gewichts- en maatopgaven en prijzen op de webwinkel van Flash World Kappersgroothandel, worden door gebruiker met de grootste zorg samengesteld, echter kunnen hieraan nooit rechten worden ontleend. Prijs-, type- en drukfouten voorbehouden. Flash World Kappersgroothandel behoudt zich het recht de afbeeldingen op de webpagina’s ten alle tijden te actualiseren en/of aan te vullen. Het is niet toegestaan de webwinkel of onderdelen daarvan, zoals teksten, productbeschrijvingen en afbeeldingen op welke wijze dan ook te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flash World Kappersgroothandel. 

Artikel 10. Verklaring

1. Alle kopers die een bestelling doen op de webwinkel van Flash World Kappersgroothandel, verklaren automatisch de algemene voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te zijn gegaan.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en verkopen van alle producten en artikelen geleverd door Flash World Kappersgroothandel.

Artikel 11. Copyright

1. Deze algemene voorwaarden, zijn speciaal voor Flash World Kappersgroothandel opgesteld. Deze voorwaarden dienen niet letterlijk gekopieerd te worden voor gebruik op andere websites en/of webwinkels. Indien er van deze opzet gebruik gemaakt wenst te worden, neem dan schriftelijk contact op met de gebruiker van deze algemene voorwaarden.